රාජ්‍ය නායකයන්
රජීව් ගාන්ධි
ඉන්දීය අගමැති
21 මැයි 1991 
තමිල්නාඩුව ඉන්දියාව
රණසිංහ ප්‍රේමදාස 
ජනාධිපති
1 මැයි 1993 
ආමර්වීදිය

ඇමතිවරු
ලලිත් ඇතුලත් මුදලි
23 අප්‍රේල් 1993 
කිරුලපන
ද මු දසනායක
8 ජනවාරි 2008 
ජා ඇල
 ගාමිණි දිසානායක
24 ඔක්තෝබර් 1994 
තොටලඟ
ජෙයරාජ් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ
6 අප්‍රේල් 2008 
වැලිවේරිය
සී වී ගුණරත්න
8 ජූනි 2000 
රත්මලාන
ලක්ෂ්මන් කදිරග්‍රාමර්
12 අගෝස්තු 2005 
කොළඹ
වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි
24 ඔක්තෝබර් 1994 
තොටලඟ
ජී එම් ප්‍රේමචන්ද්‍ර
24 ඔක්තෝබර් 1994 
තොටලඟ
රන්ජන් විජේරත්න
2 මාර්තු 1991 
කොළඹ
                                                 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්
ඔසී අබේගුණසේකර
24 ඔක්තෝබර් 1994 
තොටලඟ
ඒ එල් අබ්දුල් මජීඩ්
13 නොවැම්බර් 1987
මුතූර්
එම් අලලසුන්දරම්
2 සැප්තැම්බර් 1985
තින්නවේලි
එඒ අමර්තිලිංගම්
13 ජූලි 1989 
විජේරාම මාවත
නඩරාජා අත්පුතරාජ්
2 නොවැම්බර් 1999
කොළඹ
මයිලගනම් කනකරත්නම්
20 අප්‍රේල් 1980 
කොළඹ
ඒ චන්ද්‍රනේරු
7 පෙබරවාරි 2005 
වී ධර්මලිංගම්
2 සැප්තැම්බර් 1985
මනිපායි
ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරේඅප්පා
27 ජූලි 1975 
යාපනය
මොහොමඩ් මහරුෆ් 
20 ජූලි 1997 
ත්‍රිකුණාමලය
ටී මහේෂ්වරන්
1 ජනවාරි 2008 
කොළඹ
ජෝෂප් පරරාජසිංහම්
25 දෙසැම්බර් 2005
මඩකලපුව
කේ ටී පුලේන්ද්‍රන්
19 ජනවාරි 1983 
ශාන්ත කුමාර පුංචිහේවා
6 ඔක්තෝබර් 2008 
කිංස්ලි රාසනායගම්
20 ඔක්තෝබර් 2000 
මඩකලපුව
නඩරාජා රවිරාජ්
10 නොවැම්බර් 2006
කොළඹ
එස් සම්මුගනාදන්
15 ජූලි 1998 
වවුනියා
සින්නතම්බි සිවමහාරාජ්
20 අගෝස්තු 2006 
තෙලිප්පලෙයි
කේ සිවනේෂන්
6 මාර්තු 2008 
මුලතිවු
එන් සෞන්දරනායගම්
7 නොවැම්බර් 2000
මඩකලපුව
සෑම් තම්බිමුතු
7 මැයි 1990 
කොළඹ
ඒ ත්‍යාගරාජා
24 මැයි 1981

අරුණසලම් තංගතුරෙයි
5 ජූලි 1997 
ත්‍රිකුණාමලය
නීලන් තිරුචෙල්වම්
29 ජූලි 1999 
කොළඹ
ගාමිණි විජේසේකර
24 ඔක්තෝබර් 1994 
තොටලග
වී කේ යෝග සංගරී
19 ජූනි 1990 
තමිල්නාඩුව
වී යෝගේෂ්වරන්
13 ජූලි 1989 
විජේරාම මාවත

පලාත් සභා සභිකයන්
සුනිල් දිසානායක 
ඌව
6 ඔක්තෝබර් 2008 
අනුරාධපුරය
පී ගනේෂලිංගම් 
උතුරු නැගෙනහිර
28 ජනවාරි 1990 

පී කිරුබාහරන්
උතුරු නැගෙනහිර
19 ජූනි 1990 
තමිල්නාඩු
ජානක පෙරේරා
උතුරුමැද
6 ඔක්තෝබර් 2008 
අනුරාධපුර

පලාත් පාලන සභිකයන්
කන්දයියා අමර්තිලිංගම්
වාකරේ ප්‍රාදේශීය සභාව
29 සැප්තැම්බර් 1996
ඔඩ්ඩමාවඩි
තෝමස් ඇන්ටන්
මඩකලපුව මහ නගර සභාව
26 ඔක්තෝබර් 1995 
මඩකලපුව
මුරුගේසු ගුණරත්නම්
කළුවන්චිකුඩි ප්‍රාදේශීය සභාව
2 සැප්තැම්බර් 1999
වවුනියාව
වීරහත්ති ගුණරත්නම් 
පච්චිලෙයිපල්ලි ප්‍රාදේශීය සභාව
5 මැයි 1999
වවුනියායව
ටී ජෙයරාජා
චෙන්කලඩි ප්‍රාදේශීය සභාව
13 සැප්තැම්බර් 1994
චෙන්කලඩි
චේලියන් පෙරින්පානයගම් 
මඩකලපුව මහ නගර සභාව
10 සැප්තැම්බර් 2000
කල්මුණේ
නගර්මනී රජදුරෙයි
මන්දූර් ප්‍රාදේශීය සභාව
16 අප්‍රේල්1996 
මඩකලපුව
එස් සම්බන්ධමූර්ති
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සභාව
7 මාර්තු 1989 
චෙන්කලඩි
පොන් සිවපාලම්
යාපනය මහා නගර සභාව
11 සැප්තැම්බර් 1998
යාපනය
වඩිවේලු විජයරත්නම්
පේදුරුතුඩුව නගර සභාව
14 ජනවාරි 2000 
පේදුරුතුඩුව
ස‍රෝජනී යෝගේෂ්වරන්
යාපනය මහා නගර සභාව
17 මැයි 1998 
යාපනයLoading