2012/03/24

සීමන් ගේ කතාව

A මිනිහා හරියට Bලා. එයාගේ නම Cමන්. එයාට තඩි ම තD බල්ලෙක් ඉන්නවා. එයා Eයේ රෑ Fගනිස්ථානයේ ගියා. එයාගේ Gවිතයට ම Hචර වාසනාවක් ලැබිලා නෑ. සීමන්ගේ Iයාගේ නම තමයි Jමිස්. අයියා Kතල හදන කොම්පැණියක වැඩ කරන්නේ. අයියා එක්ක සීමන් පොඩි කාලේ Lලේ ගැහුවා. අයියා සීමන් කථාකරන්නේ Mබල කියලා. සීමන්ට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා.එයාගේ නම Nසිනා. නංගි Oලු මල් වලට ආසයි. ඒගොල්ලන්ගෙ ගෙදරට ගියා ම Pරිසි කෝප්පවල දාලා Qල් වතුර බොන්න දෙනවා. ඒ Rය පරම්පරාවම Sකිමෝවරුන්ගෙන් පැවතගෙන එන්නේ.සීමන්ගේ පූසාගේ නම කිT. සීමන් Uරියා පොහොර Vදුරු බෝතල් වල දාලා විකුණනවා. සීමන් පදිංචි Yක්කාලේ.

සියලුම හිමිකම් ඇවිලිණි. උපුටා ගැනීම තහනම්, දුම්බීම පිළිකා ඇති කරයි

L@Rගමැදෙ103210120314